Μηχανήματα συσκευασίας, κενού αέρος και τροποποιημένης ατμόσφαιρας