Οι αυτόματες μηχανές συσκευασίας traysealing είναι κατάλληλες για την συσκευασία σε προδιαμορφωμένους περιέκτες, με δυνατότητα εφαρμογών όπως είναι το κενό και η τροποποιημένη ατμόσφαιρα.